Hållbart arbetsliv

Det talas allt mer om ett hållbart arbetsliv. Eftersom befolkningen lever längre behöver fler jobba längre upp i åldrarna för att kunna försörja det ökande antalet pensionärer. Kanske måste pensionsåldern höjas allt eftersom. Då är det nödvändigt att arbetslivet är utformat så att människor orkar jobba längre.

Att skapa ett arbetsliv där alla orkar jobba länge är en utmaning. Det gäller att utforma en arbetsmiljö där både kropp och själ mår bra. Arbetsmiljön omfattar allt på jobbet, från arbetsställningar, arbetsredskap och maskiner till stress, trivsel och arbetsorganisation.

Att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete är ett bra sätt att skapa ett hållbart arbetsliv. Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär i stora drag att man undersöker arbetsmiljön för att se efter vilka risker som finns, både fysiska, organisatoriska och sociala. Sedan åtgärdar man riskerna, för att därefter kontrollera att åtgärderna har fungerat. Skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, enkäter och mätningar är olika sätt att ta reda på vilka risker som finns på arbetsplatsen. Med systematiskt menar man att arbetsmiljöarbetet ska vara organiserat och ständigt pågående.

Ett bra arbetsmiljöarbete kräver att alla på arbetsplatsen är engagerade. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret har alla medarbetare ett ansvar. Medarbetarnas ansvar handlar om att påpeka fel och brister när de uppstår och att vara bra arbetskamrater.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk kan du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


74% (av 43 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng