Kemiska risker

Kemiska ämnen finns överallt i arbetslivet och i vardagen. Vissa av dem är skadliga för hälsan, explosiva eller brandfarliga. Det handlar till exempel om vissa rengöringsmedel, hårfärger, läkemedel, PFAS och bekämpningsmedel.

Ett ämne anses som farligt om det kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. För att veta om en produkt är farlig, kan man titta på symbolen på förpackningen. Förutom symbolen ska det framgå på etiketten vilka farliga kemiska ämnen som ingår, vilka risker de kan medföra och hur du kan skydda dig mot dem. Leverantören har ansvar för att lämna information om produktens innehåll av farliga kemiska ämnen. Informationen ska finnas både på etiketten och på det säkerhetsdatablad som ska lämnas till dem som använder ämnet i yrket.

För att kunna skapa en säker arbetsmiljö måste man undersöka vilka kemiska risker som finns. Efter att ha undersökt riskerna ska arbetsgivaren sedan fatta sådana beslut som vilken produkt som ska användas, arbetsmetoder, arbetsutrustning, var arbetet ska utföras, vilka skyddsåtgärder som krävs (till exempel personlig skyddsutrustning), vilka instruktioner arbetstagarna ska få och vilken olycksberedskap som behövs.

När riskbedömningen är gjord ska resultaten från den och besluten om skyddsåtgärder skrivas ned. Arbetstagarna ska ha tillgång till dokumentationen. Det måste finnas rutiner för nödsituationer på grund av det skadliga ämnet. Om det börjar brinna eller någon utsätts för radioaktiv smitta ska alla anställda direkt veta vad de behöver göra.

För hantering av vissa ämnen krävs att arbetsgivaren ordnar med medicinska kontroller av personalen. Det är obligatoriskt vid arbete med till exempel härdplaster, bly, kadmium, asbest och kvarts.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om du misstänker att det finns kemiska risker på din arbetsplats tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


63% (av 30 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng