Miljöbalken

Reglerna i Miljöbalken är till för att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö. Miljöbalken är en övergripande lagstiftning som rör all påverkan av miljön. Alla (privatpersoner och företagare) ska enligt balken ta hänsyn till de allmänna hänsynsreglerna.

Till hänsynsreglerna hör bland annat:

  • försiktighetsprincipen (du ska använda försiktighet när det finns skäl att anta att en handling kan skada hälsa eller miljö)
  • principen att det är förorenaren som ska betala
  • principen om bästa möjliga teknik (ur miljösynpunkt)
  • produktvalsprincipen (produkter som kan skada människa eller miljö ska ersättas med mindre farliga produkter)
  • lokaliseringsprincipen (vid placering av verksamheter ska hänsyn tas till Miljöbalkens mål).

Hänsynsreglerna innehåller också en så kallad bevisbörderegel som innebär att företagare eller annan verksamhetsutövare ska visa att verksamheten kan bedrivas godtagbart enligt Miljöbalken.

I anslutning till Miljöbalken finns förordningar och föreskrifter från Naturvårdsverket.


66% (av 6 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng