Personlig skyddsutrustning

Med personlig skyddsutrustning menas utrustning man kan ha på sig, till exempel andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, hjälm och skyddskläder. Utrustning ska skydda mot olyckor och arbetsskador. Skydd på maskiner är däremot inte personlig skyddsutrustning.

Arbetsgivaren ska bekosta den skyddsutrustning som behövs för arbetet. Det är också arbetsgivarens ansvar att se till att utrustningen skyddar i den omfattning som behövs och att berätta om de risker som den ska skydda mot. Arbetsgivaren ska bland annat ta fram skriftlig information och instruktioner och visa hur utrustningen ska användas.

Arbetsgivaren ska göra bedömning av riskerna i arbetet innan skyddsutrustning köps in. Detta för att veta vilka egenskaper utrustningen behöver för att ge ett bra skydd. En felaktig bedömning kan leda till att man väljer fel skydd.

Det finns skyddsutrustning som kan vara en risk i sig och som kan skapa exempelvis allergier. Naturgummi och nickel är exempel på ämnen i skyddsutrustningen som man kan reagera mot. Utrustningen kan också ge upphov till nya risker. Ögonskydd som begränsar synfältet är en sådan risk. I Sverige måste personlig skyddsutrustning uppfylla vissa säkerhetskrav och vara CE-märkt.

Om den som ska använda den personliga skyddsutrustningen får vara med och prova ut den är chansen större att utrustningen verkligen används sedan. Det är också viktigt att skapa rutiner för hur skyddsutrusningen ska användas, underhållas, kontrolleras och förvaras.

Vart vänder jag mig?
Om du har frågor kring personlig skyddsutrustning på din arbetsplats ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att köpa in personlig skyddsutrusning. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om personlig skyddsutrustning kontakta Arbetsmiljöverket.


53% (av 41 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng