Smitta

Några arbetsmiljöer som innebär kända risker  för smitta är till exempel arbete med människor och djur. God hygien är den viktigaste åtgärden mot smittrisk.

Smittämnen är virus, bakterier och parasiter. De kan överföras på många olika sätt, till exempel genom luften eller genom blod, livsmedel eller insekter.

Under de senaste åren har smitta inom vården blivit ett allt större problem. Vid allt vårdarbete (undersköterska, vårdbiträde, läkare, tandvårdspersonal, hemtjänstpersonal) finns det stor risk för smitta när personalen kommer i nära kontakt med andra människor. Vid arbeten där man hanterar smittämnen eller smittat material, eller vid hantering av använda sprutor och kanyler och ibland vid städning, ökar risken för smitta.

När anställda i till exempel vård och omsorg smittas i arbetet är det oftast av snabbt övergående karaktär så som vinterkräksjuka. Men det förekommer också allvarligare smittrisker, till exempel ebola, gulsot, hiv och det nya coronaviruset. Bara den som fått utbildning om smittrisker, smittvägar och skyddsåtgärder får utföra arbetet med risk för blodsmitta.

Några grundregler för god hygien är att:

  • undvika ringar, armband och löst hängande hår
  • använda skyddskläder
  • desinfektera och vid behov tvätta händerna efter avslutat arbete och efter att ha använd hanskar
  • använda andningsskydd om det finns risk för inandning av smittämnen

Vart vänder jag mig?
Om du har problem med smitta eller bristande hygien på din arbetsplats ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas ska du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Om du har fått besvär eller skador på grund av smittrisken på arbetsplatsen ska du tala om det för chefen. Läs mer om att anmäla en arbetsskada

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen. 


55% (av 34 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng