Ventilation

Ventilation behövs i en arbetslokal för att tillföra utomhusluft och skapa en jämn temperatur. Den behövs också för att föra bort överskottsvärme, fukt, gaser och andra luftföroreningar och på så sätt skapa ett bra inomhusklimat. Det är viktigt att frånluftsflödet är något större än tilluftsflödet för att förhindra att föroreningar sprids i lokalen och för att minska risken för fuktskador.

I verkstadslokaler behövs ofta punktutsug för att fånga in föroreningar direkt från källan. Punktutsug behövs till exempel vid svetsning, lödning, slipning och limning. Ett punktutsug ska vara fast, lättillgängligt och kunna fixeras i önskat läge.

Om ventilationen inte fungerar som den ska är detta en arbetsmiljörisk för de anställda. Dålig ventilation kan leda till för höga halter av luftföroreningar och ge irritation i ögon, näsa och hals, torr och irriterad hud, klåda, trötthet, huvudvärk samt försämring av astma och eksem.

De vanligaste felen i ventilationsanläggningar beror på dåligt underhåll. Det är därför viktigt med tydliga skyltar med enkla underhållsinstruktioner för de anställda. I lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) står det att fastighetsägaren ansvarar för återkommande kontroller utförda av en sakkunnig besiktningsman.

Det är enkelt att själv kontrollera om ventilationen är igång. Placera ett vanligt A4-papper framför frånluftsventilationen. Papperet sugs fast om ventilationen är på. Tilluften kan kontrolleras med en rökampull.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Vart vänder jag mig?
Om ventilationen fungerar dåligt på din arbetsplats ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du tala med ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.


80% (av 114 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng