Ordlista

Arbetsmiljö

  

Fysiska, psykiska och sociala förhållandena på en arbetsplats.

Arbetsmiljöombud

Arbetstagarens representant när det gäller arbetsmiljöfrågor. Se skyddsombud.

Arbetsmiljöverket

En myndighet som ska se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs.

Arbetsskada

Sjukdom eller olycksfall som beror/inträffar på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet.

Föreskrifter

Ett komplement till arbetsmiljölagen som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

Företagshälsovård

En oberoende expertresurs för arbetsmiljö och rehabilitering.

Inspektion

Arbetsmiljöverkets besök på en arbetsplats/bransch för att kontrollera arbetsmiljöarbetet.

Inspektionsmeddelande

En skriftlig uppmaning från arbetsmiljöinspektören om han/hon har upptäckt brister i arbetsmiljön.

Riskbedömning

Ett sätt att utvärdera arbetsmiljörisker till följd av faror på arbetsplatsen.

Samverkan

När arbetsgivare och arbetstagare arbetar med arbetsmiljöfrågor tillsammans.

Skyddskommitté

Personer från arbetsgivar- och arbetstagarsidan som träffas för att komma överens om arbetsmiljöarbetet. Kallas också arbetsmiljökommitté.

Skyddsombud

Arbetstagarens representant när det gäller arbetsmiljöfrågor. Se arbetsmiljöombud.

Skyddsrond

En genomgång av verksamheten för att utreda arbetsskador, undersöka risker och genomföra åtgärder.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns och därefter åtgärda riskerna.

Tillbud

En oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Tillsyn

Arbetsmiljöverkets inspektion av olika yrken och branscher för att kontrollera arbetsmiljöarbetet.


86% (av 139 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng