Myndigheter

Arbetsmiljöverket är central myndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Flera andra myndigheter har också hand om frågor som rör arbetsmiljön och arbetslivsfrågor.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket ska de se till att arbetsmiljölagen och arbetstidslagen följs. Myndigheten ska också, med lagen som grund, ge ut föreskrifter med mer detaljerade regler. Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön i sin helhet.  www.arbetsmiljoverket.se

Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva tvister som har med arbetsrätt att göra. Som arbetstvist räknas varje tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare.
www.arbetsdomstolen.se

Boverket
Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.
www.boverket.se

Diskrimingeringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter.
www.do.se
 
Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor som elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.
www.elsakerhetsverket.se

Försäkringskassan
Försäkringskassan har i uppdrag samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet.
www.forsakringskassan.se

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen arbetar för en giftfri miljö och är ansvarig myndighet för kemikaliekontroll.
www.kemi.se

Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndighetens uppgift är att skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv genom att vara ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö.
www.mynak.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndighetens uppdrag innefattar allt från vardagens olyckor till stora katastrofer. De har tagit över verksamhet som tidigare har bedrivits av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.
www.msbmyndigheten.se

Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De ger bland annat vägledning, fördelar resurser till olika miljösatsningar, tar fram kunskaper och rapporterar om miljötillståndet.
www.naturvardsverket.se

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen arbetar på många olika sätt för socialtjänsten, hälsovården och sjukvården. Myndigheten arbetar också med att förebygga sjukdomar och med sådant som är farligt för hälsan.
www.socialstyrelsen.se

Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten är central tillsynsmyndighet och verkar för kärnteknisk säkerhet och ett gott strålskydd för människor och miljö.
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/


66% (av 48 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng