Chef

Som chef krävs det att man har ett tydligt uppdrag och vet vilka förväntningar som ställs på arbetet. Det är viktigt att reda ut hur det ekonomiska ansvaret och befogenheterna ser ut.

Förutom administrativt arbete och många möten ska den som är chef hinna leda och utveckla verksamheten och medarbetarna. För att kunna fokusera på det som är mest väsentligt kan chefen ta hjälp av de stödfunktioner som finns inom företaget. Det är också möjligt att köpa in hjälp från konsulter.

Chefen ska se, stödja och vägleda alla medarbetare genom till exempel utvecklingssamtal och spontana möten. Därför bör inte antalet medarbetare vara alltför stort.

Chefer behöver särskild kompetens för att klara sitt uppdrag bra. Inom många områden är kunskap en färskvara, därför behöver chefer återkommande utbildning och utveckling i sitt arbete. Att vara chef är att ständigt lära sig mer om sitt uppdrag. För att orka med arbetet är det viktigt med stöd från omgivningen.

I första hand ska chefen vända sig till sin egen chef för att prata om sådant som är svårt i arbetet. Även chefer har rätt till utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Ett nätverk tillsammans med andra chefer kan också vara ett bra stöd, liksom att ha en mentor eller en coach.

Motion minskar stressen och ökar både den fysiska och mentala orken. Därför är det bra med regelbunden träning av något slag.

Att vara ny som chef är en speciell situation med förväntningar och kanske osäkerhet. Det är viktigt att det fungerar bra under den första tiden när alla medarbetare bildar sig en uppfattning om hur den nya chefen är.

Den som är ny som chef kan fundera över några om råden som handlar om hur en chef ska vara.

  • Vad behövs för att bli en bra ledare?
  • Vilka förebilder som ledare finns?
  • Vilket ledarskap fungerar på den egna arbetsplatser?
  • Hur bör chefens relationer ska se ut till medarbetare och kollegor?
  • Hur ska relationen mellan jobb och familj se ut?
  • Vad skulle en mentor eller en coach kunna bidra?

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel. 

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk kan du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund som organiserar chefer: 

Många chefer är också med i de fackförbund som finns på arbetsplatsen/inom branchen.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


45% (av 24 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng