Gruvarbetare

Gruvor är en annorlunda arbetsmiljö, inte minst med tanke på mörkret. Undersökningar visar att personer som inte ser dagsljus på hela dagen kan få symptom som påminner om jetlag. Utan dagsljus störs nämligen hormonrytmen i kroppen.

Ras är en av de allvarligaste riskerna vid arbete i gruva. Det är mycket viktigt att de anställda följer alla säkerhetsinstruktioner och använder den skyddsutrustning som finns. Avspärrningar måste markeras ordentligt med till exempel flagglinor. Det är också bra om det finns en skylt som anger vem som spärrat av området och hur man kan kontakta den personen.

Gruvarbetare utsätts för damm och dieselavgaser i större utsträckning än andra yrkesgrupper. Silikos, eller stendammslunga, är en allvarlig lungsjukdom som beror på att man andats in damm som innehåller kvarts. Allra bäst är om dammet kan sugas ut direkt, innan det hinner spridas, men annars måste man använda andningsskydd. Farliga ämnen i dieselavgaser kan ge irriterade slemhinnor och ögon, och även öka risken för lungcancer och hjärtinfarkt. Ett sätt att skydda sig är att avstå från rökning eftersom det i kombination med gruvarbete ökar risken att drabbas av luftvägsbesvär.

Höga halter av radon, en luktlös och färglös radioaktiv gas, förekommer ofta i gruvor och bergrum. Att andas in radon kan ge lungcancer. Cigarettrök ökar cancerrisken eftersom partiklar från röken fungerar som bärare av radon. Förutom god ventilation är det viktigt att hålla arbetsmiljön så torr som möjligt, eftersom radon är vattenlösligt och transporteras i vatten.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Industrifacket metall (IF metall)

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Svemin

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


75% (av 82 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng