Jurist

En jurist jobbar med att tolka lagar och lösa juridiska problem. Som jurist kan man jobba inom en rad olika yrken och branscher.

Inom rättsväsendet arbetar jurister som domare, åklagare, kronofogde eller på chefspositioner inom polisen. Andra jurister arbetar på advokatbyråer eller juridiska byråer där de hjälper allmänheten, företag eller organisationer i juridiska frågor. En affärsjurist är en jurist som riktar sina tjänster till företag. Många jurister arbetar även inom offentlig förvaltning, i intresseorganisationer, på banker, försäkringsbolag och industri- eller tjänsteföretag. Juristbranschen var tidigare mansdominerad, men majoriteten av de nyutexaminerade juristerna är kvinnor.

Att arbeta som jurist kan innebära hög arbetsbelastning, tidspress och stress. Många advokater engagerar sig känslomässigt i sitt jobb. De kan komma i kontakt med svåra livsöden och klienter med höga förväntningar. Advokater upplever därför ofta mer stress än exempelvis affärsjurister. Kvinnliga advokater är mer stressade än manliga, och unga advokater är mer stressade än äldre kollegor. Långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom. Varningstecken på att man är i riskzonen kan vara sömnsvårigheter, återkommande infektioner, trötthet, irritation och minnesproblem.

Hot och våld kan drabba jurister som arbetar inom rättsväsendet. Det gäller till exempel åklagare och jurister anställda inom Kronofogdemyndigheten. Enligt en undersökning som fackförbundet Jusek gjorde 2011 hade mer än varannan kronofogde varit utsatt för hot de senaste två åren.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Jusek

Advokatsamfundet, där Sveriges samtliga advokater ingår, arbetar också för att ta tillvara advokaters yrkesmässiga intressen.

Som företagare kan du också vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Arbetsgivarverket, Almega

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


61% (av 67 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng