Lärling och praktikant

I grundskolan får de flesta elever prova på arbetslivet genom en till två veckors prao. I gymnasiet är det många yrkesutbildningar som innehåller cirka 15 veckors praktik. Det finns också gymnasiala lärlingsutbildningar där minst halva utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Lärlingar och praktikanter påverkas också av arbetsmiljön och kan råka ut för olyckor. Det är därför viktigt att eleven, skolan och arbetsplatsen vet vad som gäller.

För lärlingar och praktikanter som är knutna till en utbildning delar skolan och arbetsplatsen på ansvaret för arbetsmiljö, försäkringar och personlig skyddsutrustning. Vid lärlings- och praktikanställningar är det alltid arbetsplatsen som ansvarar för arbetsmiljön.

Det finns specifika regler i arbetsmiljölagen som gäller för minderåriga. Dessa regler gäller även minderåriga lärlingar och praktikanter. Lagen säger bland annat att minderåriga inte får arbeta ensamma om det finns risk för:

Men det finns också undantag för minderåriga praktikanter och lärlingar. Arbetsuppgifter kan utföras av minderåriga förutsatt att:

  • arbetet sker under direkt ledning av utsedd instruktör (yrkeshandledare)
  • eleven fyller minst 16 år under kalenderåret
  • utbildningen styrs av en kursplan.

När en skola väljer ut praktikplatser är det viktigt att tänka på att barn och ungdomar inte har samma fysiska och psykiska förutsättningar som vuxna. Skolan är skyldig att informera arbetsplatsen om elevens kunskaper och mognad. Arbetsplatsen måste i sin tur ge eleven tillräcklig introduktion och handledning i arbetet. Om eleven råkar ut för ett tillbud eller en olycka måste arbetsgivaren på praktikplatsen rapportera detta.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din handledare eller din lärare. Om problemet inte åtgärdas kontakta arbetsplatsens skyddsombud eller ditt elevskyddsombud på skolan.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


30% (av 100 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng