Plåtslagare

Att vara plåtslagare är ett riskfyllt yrke där fall- och klämskador är vanliga. För att minska riskerna är det viktigt att både arbetsgivare och anställda blir mer medvetna om riskerna och om hur de kan förebyggas.

Täckning av tak samt skottning av is och snö från hala tak är kanske de mest riskfyllda arbetsuppgifterna för en plåtslagare. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att förebygga fallrisken, exempelvis genom att se till att det finns ordentliga skyddsanordningar.

Arbetet i plåtverkstaden kräver att man känner till hur ett flertal tunga och farliga maskiner ska hanteras. Exempel på skador som kan uppstå vid arbete med maskinerna är klämskador, fingerskador, bullerskador och ögonskador. För vissa maskiner krävs särskild utbildning. För att minska skadorna är det viktigt att man använder maskinerna på rätt sätt och med rekommenderad skyddsutrustning.

När man hanterar de vanligaste plåtmaterialen finns risk för skärskador samt allergier på grund av materialet eller dess ytbehandling. Vid hantering av tunga plåtrullar finns också risk för klämskador.

Olika handverktyg som används inom plåtslageriet står för en stor andel skador, främst på händer och handleder. Även splitterskador på huvud och i ögon förekommer. Verktygen ser i stort sett likadana ut i dag som för 50 år sedan, samtidigt som plåten som ska bearbetas har blivit hårdare. I väntan på att det ska utvecklas bättre verktyg är det viktigt att de anställda lämnar in bristfälliga och trasiga verktyg till sin arbetsgivare.

Svetsning och lödning kräver ofta avskärmade arbetsplatser med förstärkt ventilation. På så sätt behöver den som utför arbetet inte andas in de farliga ämnen som uppstår. Med avskärmade arbetsplatser minskar också risken för frätskador vid lödningsarbete, och för att oskyddade ögon ska skadas av det intensiva ljus som uppstår vid elsvetsning.

Bullernivån i många plåtverkstäder är så hög att personalen bör använda hörselskydd. För att dämpa ljudnivån kan man bullerisolera verkstadens tak och väggar så att bullret absorberas bättre. Man kan också förse maskiner och arbetsbänkar med vibrationsdämpande material. Smorda och väl underhållna maskiner ger mindre ljud ifrån sig.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Byggnads (byggnadsplåtslagare)

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Plåtslageriernas Riksförbund 

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


61% (av 18 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng