Polis

Hot och våld är ett vanligt arbetsmiljöproblem bland poliser. En tredjedel av alla kvinnliga poliser och en fjärdel av alla manliga utsätts för hot och våld i sitt yrke. Det kan till exempel vara sparkar och slag vid omhändertagande av en berusad person. Arbetsgivaren är skyldig att utreda riskerna för hot och våld och vidta lämpliga åtgärder. Polisen ska snabbt kunna kalla på hjälp och då behövs till exempel ett väl fungerande kommunikationssystem.

De senaste åren har arbetssjukdomar som beror på sociala och organisatoriska faktorer minskat kraftigt i poliskåren. Trots det utgör psykosociala besvär en stor andel av anmälda arbetssjukdomar. Ett vanligt problem är för hög arbetsbelastning och för hög arbetstakt, exempelvis för många inkomna ärenden. För mycket att göra och dålig kontroll kan orsaka stress.

Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan bland annat leda till felhandlingar, konflikter och personalomsättning. Det kan också orsaka högt blodtryck, huvudvärk och värk i axlar och nacke, hjärt- och kärlsjukdomar och problem med magen. För att förebygga stress är det viktigt med inflytande över sitt arbete, stöd från omgivningen och självklart tid till återhämtning.

Poliser anmäler oftare arbetsskador jämfört med andra yrkesgrupper. Bland anmälda arbetsolyckor är trafikolyckor vanligt förekommande. Det gäller både bil och motorcykel. En förarutbildning för poliser med fokus på riskmedvetenhet kan vara ett sätt att minska trafikolyckorna.  

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Polisförbundet, ST, Seko och Saco-S.

Som chef kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Arbetsgivarverket.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


79% (av 134 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng