Sjöfartsarbete

Sjökapten, maskinbefäl och sjöingenjör är exempel på yrken inom sjöfarten. Arbetet ombord innefattar en mängd olika arbetsuppgifter. De kan vara fysiskt krävande som vid lastning, lossning, och förtöjning, men de kan även vara rent datorarbete.

Inom sjöfarten är det vanligt att de anställda under perioder bor på fartyget och har sin fritid där. Att leva, bo och arbeta ombord på ett och samma ställe ställer stora krav både på den enskilda människan och på fartygsmiljön i stort.

Arbetet ombord påverkas också av väder och vind. Att exempelvis arbeta i brännande sol eller under sjögång kan vara påfrestande.

Halkolyckor är vanliga inom sjöfarten. På däck är underlaget ofta halt eller oljigt, men det kan även vara halt i andra utrymmen som lastrum och pumprum. Många halkolyckor sker vid förflyttningar och transporter. Därför är det viktigt att regelbundet inspektera gångar, trappor och hissar ur säkerhetssynpunkt. Att ha bra skor är en annan viktig förutsättning för att undvika halkolyckor.

Arbete med handverktyg i trånga utrymmen orsakar också många olyckor, liksom arbetet med att förtöja stora fartyg.

Många arbetsmoment inom sjöfarten utförs på hög höjd. För att undvika fallolyckor ska fast monterade ställningar eller plattformar användas.

Allvarliga olyckor, ofta med dödlig utgång, har inträffat i lastrum där gaser bildats eller där syrebrist uppstått.

I maskinrummet är arbetet ofta tungt och arbetsställningarna kan vara obekväma och besvärliga. Buller, hög temperatur och luftfuktighet förstärker påfrestningarna.

Arbete med oljor medför också risker. Oljespill orsakar halkolyckor. Långvarigt arbete med olja kan ge eksem och andra besvär.

Ansvar för arbetsmiljön

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?

Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du ta kontakt med ditt fackförbund.

Fackförbund: SEKO Sjöfolk och Ledarna Sjöbefälsföreningen

Som arbetsgivare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Arbetsgivarorganisation: Sjöfartens arbetsgivarförbund (Transportgruppen)

Sjöfartens arbetsmiljönämnd (SAN) är ett samarbetsorgan mellan fack och arbetsgivare vars främsta syfte är att skapa en säker och trygg arbetsmiljö ombord.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


50% (av 18 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng