Slaktare och styckare

Som slaktare eller styckare är man vanligtvis anställd på ett slakteri. Styckarens arbete tar vid när slaktarens arbete är slutfört. I jobbet ingår många tunga lyft och annan tung hantering och en bra fysik är viktigt för att inte drabbas av belastningsskador. Det är också viktigt att ha och använda bra lyft hjälpmedel.

Det är vanligt att arbetet på ett slakteri sker i arbetslag som utför olika moment av slakteriprocessen utefter en linje. För att undvika belastningsproblem är det bra om arbetsuppgifterna kan rotera inom arbetslaget.

Arbetstempot på ett slakteri kan vara högt. För att förebygga stressrelaterade besvär och sjukdomar måste man se till att åtgärda det som orsakar stress. Det kan ibland handla om att minska arbetsmängden för dem som har för mycket att göra eller skapa mer variation och fler pauser för den med ensidigt arbete.

Som styckare förekommer det att man arbetar med frysta köttbitar och i kylda lokaler. Nedkylning försvagar förmågan i händer och armar och arbetet kan därför medföra ökad risk att skära sig. Det kylda köttet är också ansträngande att hantera och kan därför innebära en ökad risk för belastningsskador.

Vid arbete i kyl- och frysrum ska personlig skyddsutrusning mot kyla användas. Skyddsutrustning, som skyddsförkläde och speciella handskar, behövs också för att undvika skador och skärsår.

Arbetsmiljön kan ibland vara bullrig. När gränsvärdet överstiger gränsvärdet (85 dB (A)) ska man använda hörselskydd och företaget ska erbjuda de anställda hörselundersökningar.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund:  Livsmedelsarbetarförbundet

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Livsmedelsföretagen

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


47% (av 21 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng