Träindustriarbetare

Bristande kunskap är en vanlig bidragande orsak till olyckor inom trävaruindustrin. Det kan handla om att man använder en maskin trots att den saknar skydd eller att man arbetar med händerna för nära ett skärverktyg.

Skador där maskiner är inblandade är vanliga inom trävaruindustrin. Drygt 30 olyckor per år leder till amputationsskador. Många arbetsolycksfall inträffar vid användning av snickerimaskiner som till exempel såg och hyvel. Det beror ofta på att maskinerna saknar bra skydd. Den maskin som är mest inblandad i olyckor är cirkelsågen. För att undvika olyckor är det viktigt att ha ordentlig kunskap om hur maskinen ska användas och vilka riskerna är. Man ska också använda rätt skyddskläder.

När det sker oplanerade stopp i produktionen ökar stressen. Då kan det ske allvarliga olyckor. Kom ihåg att alltid låta säkerheten komma i första hand och ta aldrig några risker, hur ont om tid det än är.

Inom trävaruindustrin är det vanligt med värk i kroppen på grund av enformigt arbete. Det är också vanligt med obekväma arbetsställningar och tunga lyft. Som anställd gäller det att använda bra arbetsställningar och variera arbetet. För arbetsgivaren är det viktigt att tänka på att maskinerna är anpassade efter kroppens förutsättningar redan när de köps in.

Trädamm är ett av trävaruindustrins stora problem. Damm kan orsaka allergier, överkänslighet och andra besvär. Det utgör också en stor brandrisk. Man ska helst försöka fånga upp dammet redan där det bildas genom särskilda spånkåpor på maskinerna. God ventilation som hela tiden underhålls är också viktigt.

Hos anställda i trävaruindustrin förekommer ofta hörselskador. Det beror på att örat utsätts för höga ljudstyrkor under lång tid. Bullret kan göra det svårt att samtala och ökar också olycksrisken eftersom man inte hör viktiga ljud. Buller är också tröttande, stressande och kan påverka prestationsförmågan. Störande ljud ska helst tas bort, till exempel genom att maskiner byggs in och att väggar och tak får ljudabsorberande material. Hörselskydd är en åtgärd i sista hand, när alla andra vägar att minska bullret har prövats.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: GS (Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch)

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Trä- och möbelindustriförbundet

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


81% (av 32 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng