Väktare och ordningsvakt

En ordningsvakt utbildas och förordnas av polismyndigheten. Ordningsvakten har rätt att avvisa, avlägsna och omhänderta störande personer. En väktare har bara de befogenheter som alla andra människor har, till exempel envarsgripanden av någon på bar gärning för ett brott som kan ge fängelse. 

Hot och våld är vanligt förekommande i väktarens och ordningsvaktens arbetsmiljö. Därför behövs kontinuerlig utbildning i konflikthantering som ger övning inför de svåra situationer som kan uppstå. Det behöver också finnas tydliga, skriftliga instruktioner och en policy för hur väktaren eller odningsvakten ska agera i olika situationer.

Personlig skyddsutrustning kan vara till stor hjälp för att skydda sig i arbetet, till exempel skyddsväst och handskar som klarar knivstick. Det är också viktigt med larmutrustning som är enkel att använda.

Att arbeta ensam är vanligt bland väktare och ordningsvakter. Det försvårar hotfulla situationer. Att arbeta ensam kan innebära stark psykisk press och göra att man upplever stress. Även anhöriga kan känna rädsla för vad som kan hända.

Händelser som redan har inträffat, och som ledde eller hade kunnat leda till olycksfall, kan vara en bra kunskapskälla när man ska bedöma vilka risker som finns. När man vet vilka riskerna är kan man lättare hitta sätt att undvika dem. Därför är det viktigt att väktare och ordningsvakter alltid anmäler sådana händelser till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansvarar för att det finns tillgång till en krisgrupp eller liknande, som kan ge stöd och hjälp vid svåra situationer.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till i arbetsmiljöarbetet, att  följa de säkerhetsföreskrifter som finns och att slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Sedan ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Transportarbetarförbundet

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Säkerhetsföretagen

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


54% (av 22 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng