Socialsekreterare

Socialsekreterarnas arbetssituation kännetecknas av bland annat hög arbetsbelastning, situationer med hot och våld, hög personalomsättning samt omstruktureringar.

Socialsekreterare jobbar ofta i kontorsmiljö. Där är belastningsskador vanligt förekommande. För att förebygga belastningsskador är det viktigt att man variera arbetsställning och har rätt och anpassad kontorsutrustning. Det är till exempel bra om datorn står på ett höj- och sänkbart bord, så att höjden kan anpassas efter den som arbetar där. Även en bra ergonomisk stol är viktigt i ett yrke där man sitter mycket.

Trakasserier och hot är ett vanligt arbetsmiljöproblem för socialsekreterare. Yrkesgruppen har en utsatt situation och är ofta ensam med klienter. Det är därför viktigt att det finns rutiner och beredskap för hot- och våldssituationer. Det är viktigt dels på arbetet, dels vid resor och hembesök. En del socialkontor är dessutom dåligt planerade ur ett säkerhetsperspektiv. Detta är arbetsgivarens ansvar.

På flera kontor har det även framkommit brister när det gäller rutiner för vem socialsekreterarna ska vända sig till när ärendena blir för många och tidsbrist uppstår. Den höga personalomsättningen bland socialsekreterare gör att arbetsbelastningen kan upplevas påfrestande för de anställda. Prioriteringar i socialtjänsten kan vara en svår uppgift då verksamheten till stor del styrs av olika regler som ska följas.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.
Fackförbund: Akademikerförbundet SSR eller Vision 

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Sveriges Kommuner och Landsting eller Vårdföretagarna 

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


100% (av 1 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng