Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan påverka förmågan att röra sig, eller möjligheten att förstå och lära sig. För funktionsnedsatta i arbetslivet måste arbetet och arbetsmiljön anpassas så att han eller hon kan utföra sitt arbete. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för den anpassningen. I dag är bara hälften av de med nedsatt arbetsförmåga sysselsatta. Många arbetsgivare har få eller inga personer med funktionsnedsättning bland sina anställda. Här kan du läsa om några vanliga funktionsnedsättningar och vad man kan göra för att underlätta arbetet.

Rörelsehinder är ofta det vi tänker på när vi hör ordet funktionshinder. För rörelsehindrade behövs tillräckligt med utrymme för rullstolar i arbetslokalen, korridorer, dörröppningar och personalutrymmen. Ibland kan en rullstolsramp och stadig ledstång vara nödvändigt.

För synskadade är det betydelsefullt med bra belysning. För att undvika olyckor bör exempelvis utstående föremål och trappor markeras. För dem som använder dator i arbetet kan det vara nödvändigt med förstoringsprogram som ökar textens storlek och kontrast på skärmen.

För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och ADD, kan arbetsgivaren underlätta genom exempelvis grundlig introduktion, specificera arbetsuppgifter på ett tydligt sätt, låta nya arbetsuppgifter ta längre tid, ha regelbundna uppföljningar och sätta in stöd vid eventuella omorganisationer. Det kan också vara bra att ställa tydliga frågor om hur medarbetaren mår och upplever sin arbetsbelastning.

Läs- och skrivsvårigheter är också en funktionsnedsättning. Något som kan underlätta arbetet är till exempel ordbehandlings- och rättstavningsprogram, talsyntes och talböcker, handdatorer och diktafoner.

Diabetiker är beroende av regelbundna måltider och jämn dygnsrytm. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid planering av arbetstiden. Många diabetiker får också lättare infektioner. För att minska risken för infektioner bör personkontakter begränsas.

Oro, ångest eller depression är en funktionsnedsättning som ofta har en negativ påverkan på arbetet. Arbetsgivaren måste vara uppmärksam på psykiska besvär och anpassa arbetet efter arbetstagarens förutsättningar. Det är oerhört viktigt att ledningen stöttar personer med psykiska besvär.

För att göra det lättare för hörselskadade bör allt onödigt bakgrundljud dämpas med till exempel ljudabsorberande takplattor. Ljusförhållandena är också viktiga eftersom många med nedsatt hörsel läser på läpparna. Teleslinga kan ibland vara ett bra hjälpmedel för hörselskadade.

Vart vänder jag mig?
Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av hjälpmedel eller anpassning av arbetet ska du tala med din närmaste chef. Du kan också söka bidrag för arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan.

Du som söker jobb och har funktionsnedsättning kan vända dig till Arbetsförmedlingen. De kan bidra med arbetshjälpmedel för att kunna få ett arbete eller utföra ett arbete vid nyanställning. Arbetsförmedlingen kan även bidra med arbetshjälpmedel om behov framkommer under det tolv första månaderna vid en anställning.

Om du känner dig diskriminerad på jobbet på grund av din funktionsnedsättning kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp med att anpassa arbetet för funktionshindrade. Du kan också söka bidrag hos Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen för arbetshjälpmedel.


66% (av 199 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng