Jämställdhet

Arbetslivet är inte jämställt. Det syns inte minst i löneskillnader mellan kvinnor och män och på könsfördelningen hos dem som har höga positioner. Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen.

För att arbetslivet ska bli jämställt behöver ofta åtgärder vidtas. Alla arbetsplatser är inte utformade på så sätt att de lämpar sig för både kvinnliga och manliga anställda. Förbättringar och förändringar kan behöva göras inom olika områden:

  • Fysiska arbetsförhållanden: verktyg som är viktiga för arbetet, som datorer, skrivbord, skyddsutrustning, lyftanordningar med mera, måste vara anpassade efter kvinnors och mäns fysiska förutsättningar.
  • Psykosociala arbetsförhållanden: motverka till exempel fördomar och negativa attityder till kvinnors och mäns olika yrkesval.
  • Organisatoriska arbetsförhållanden: kan till exempel handla om att arbetstider och mötestider passar för småbarnsföräldrar.

Jämställdhetsarbetet handlar också om att förbygga och förhindra sexuella trakasserier och att verka för att uppnå en jämn könsfördelning. Till jämställdhetsarbetet hör att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering när det gäller samtliga diskrimineringsgrunder, och att göra lönekartläggningar.

Diskrimineringslagen skyddar människor mot att bli diskriminerade på grund av kön. Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när manköper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra områden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Det finns också en lag som skyddar mot missgynnande av föräldralediga.

Ansvar för jämställdheten
Arbetsgivaren har ansvar för att skapa en jämställd arbetsplats. Diskrimineringslagen innehåller krav på bland annat lönekartläggning varje år och att det aktiva arbetet för lika rättigheter dokumenteras.

Enligt lagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Vart vänder jag mig?
Om du känner dig diskriminerad på jobbet ska du i första hand tala med din chef.  Så fort det finns misstanke om diskriminering eller trakasserier måste arbetsgivaren utredahändelsen. Arbetsgivaren måste också se till att det inte händer igen. Om du är medlem i ett fackförbund ska du i första hand vända dig dit. Enligt lagen har facket rätt att företräda dig i diskrimineringsärenden och i ärenden som rör missgynnande som har samband med föräldraledighet. Om facket inte vill företräda dig eller om du inte är med i ett fackförbund kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO.


73% (av 221 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng