Psykisk hälsa och ohälsa

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen, framför allt depressioner och ångestsjukdomar. Den psykiska hälsan kan ibland vara kopplad till arbetet och kan vara en kombination av olika delar av vårt liv.

Symtom på psykisk ohälsa kan uppträda hos oss alla. Gränsen mellan att vara psykiskt frisk eller sjuk kan vara en gråzon. Den tekniska utvecklingen har gjort att många arbeten blivit mindre fysiskt ansträngande och säkrare. Samtidigt har den psykiska belastningen för många istället ökat eller blivit mer påtaglig.

Psykisk ohälsa kan vara allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till tillfälliga psykiska besvär som mer eller mindre påverkar ens dagliga liv. Symptomen kan vara oro, ångest, depression, förföljelseidéer, koncentrations- och kommunikationssvårigheter kan förekomma. Följden kan bli att det blir svårt att sköta sitt arbete, och skam- och skuldkänslor kan hindra människor från att söka hjälp.

Det finns många orsaker till psykisk ohälsa. Vi påverkas olika mycket av påfrestningar, och det är till viss del ärftligt. Att inte kunna styra sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk och att inte finna balans mellan privatliv och arbetsliv kan påverka den psykiska hälsan negativt. Både för stor arbetsbörda med för lite egen kontroll och att ha för lite att göra kan påverka den psykiska hälsan på ett negativt sätt. Samma sak om man tycker att man jobbar hårt och inte får någon belöning för det. Minskad anställningstrygghet och oro för arbetslöshet är också sådant i arbetslivet som kan bidra till psykisk ohälsa. Det kan också finnas en koppling till kroppslig sjukdom, kriser, ekonomisk stress, hot, mobbning, segregation, diskriminering, funktionsnedsättning eller alkohol- och annat drogmissbruk.

Arbetsgivaren bör vara uppmärksam och anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar. Förkortad eller flexibel arbetstid kan behövas och det bör finnas möjlighet till både gemenskap och avskildhet. Det är viktigt att arbetsledningen är beredd att stötta och ingripa i kritiska lägen. För en person med psykiska besvär är socialt stöd viktigt.

Några friskfaktorer i den psykiska arbetsmiljön:

  • Delaktighet – att kunna bidra och att vara behövd.Inflytande – att kunna påverka sitt jobb, både på kort och lång sikt.
  • Utvecklingsmöjligheter – att få möjlighet till personlig utveckling, att lära sig nya saker och att ha ansvar för sitt arbete.
  • Sociala relationer – goda sociala relationer med de man jobbar tillsammans med och med chefer/ledning.
  • Rättvisa – att alla behandlas respektfullt och att inga särbehandlingar eller trakasserier sker.

Vart vänder jag mig?

Om du märker att någon mår psykiskt dåligt på din arbetsplats ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du själv mår psykiskt dåligt kan det vara svårt bryta den negativa spiralen på egen hand. Tala med företagshälsovården, skyddsombudet eller en god vän för stöd och råd. Om du känner förtroende för chefen kan du vända dig till henne eller honom. Om du vill tala med någon anonymt kan du även ringa jourtelefoner.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.


76% (av 514 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng