Risker och riskbedömning

Ordet risk uppfattas olika av olika individer. När det handlar om riskbedömning i arbetsmiljön brukar man definiera det som sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall ska uppstå och följderna av detta. Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade. 

Förhållanden i organisationen, som till exempel att ledningen inte är bra, kan orsaka stress som i förlängningen kan leda till ohälsa. En olycka vid exempelvis en maskin kan bero på att säkerhetsutrusning saknas.

För att förebygga olycksfall och ohälsa ska varje arbetsplats bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete består av tre delar. Man ska undersöka arbetsmiljön, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten.

Riskbedömning är en mycket viktig del i det första steget – att undersöka arbetsmiljön. Det handlar om att ta reda på hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet. Det är både arbetsgivaren och arbetstagarna som tillsammans ska kontrollera risker i arbetsmiljön. 

I samband med riskbedömningen görs en prioritering av vilka risker som är viktigast att åtgärda. Därefter föreslås åtgärder för att hantera risken. För att kunna göra en uppföljning ska riskbedömningar dokumenteras skriftligt. Riskbedömningar ska göras på alla arbetsplatser och hela tiden hållas uppdaterad.

Arbetsgången vid riskbedömning kan delas in i fem steg:

  1. Planera. Välj ut de områden som ska riskbedömas. Utse arbetsgrupp och informera personalen. 
  2. Samla information. Samla in information som behövs för att hitta riskkällor och värdera hur allvarliga dessa är.
  3. Hitta riskkällor. Ta reda på hur ohälsa eller olycksfall kan uppkomma och vilka som kan påverkas.
  4. Värdera risken. Uppskatta hur allvarligt konsekvenserna kan bli och hur ofta dessa kan uppträda. Värdera den samlade risken och bestäm åtgärdsbehov.
  5. Föreslå åtgärder. Föreslå åtgärder och värdera effekten av dessa. Är föreslagna åtgärder tillräckliga?

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om riskbedömningar kontakta Arbetsmiljöverket.


66% (av 279 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng