Säkerhetskultur

Att ha gemensamma värderingar och attityder är minst lika viktigt som den fysiska säkerheten för att arbetsplatsen ska vara säker. Att ha en bra säkerhetskultur innebär att alla på arbetsplatsen är medvetna om de risker som finns och har både kunskap och vilja att minska dem. Det gäller att skapa ett arbetssätt där säkerhetstänkandet är en självklar del av verksamheten.

När man söker orsaker till olyckor analyserar man ofta den fysiska och tekniska miljön. Men för att öka säkerheten och arbeta förebyggande krävs mer. Säkerhet bygger även på samspel mellan människor och vilka normer man har på arbetsplatsen, det vill säga säkerhetskulturen.

Genom ett gott ledarskap kan man skapa en arbetsplats där alla känner gemensamt ansvar för säkerheten och det finns tillit mellan ledning och arbetstagare. Ledningens engagemang i säkerhetsfrågor är en viktig förutsättning för en bra säkerhetskultur. För att det inte enbart ska bli kortsiktiga effekter, måste ledningen leva som den lär.

Ett bra sätt att arbeta för att skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen är att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans skapar rutiner som gör att man upptäcker risker i arbetet. Det är också viktigt att det finns ordentlig skyddsutrustning som fungerar, och att den används av alla.

Framgångsfaktorer

  • vilja och motivation 
  • gemensam syn och delat ansvar
  • god säkerhet och arbetsmiljö är en grundläggande värdering
  • säkerhetstänkandet är en självklar del av verksamheten
  • resurser satsas på säkerhetsarbete, vilket i längden är positivt för ekonomin 
  • beställare, upphandlare och kunder ställer krav
  • ökad kompetens och medvetenhet
  • högsta ledningen föregår med gott exempel och ger stöd till mellanchefer när de tar säkerhetsbeslut som kan kosta tid och pengar

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i säkerhetskulturen på din arbetsplats ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetet med säkerhetskulturen. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.


78% (av 23 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng