Elektriker

Att få ström genom kroppen är en vanlig olycksorsak för elektriker. Hur allvarliga skadorna blir beror på vilken väg strömmen tagit genom kroppen, hur lång tid man haft ström i sig och vilken strömstyrka det varit. Exempel på akuta skador är hjärtstillestånd, kramper och andningssvårigheter.

Fall från hög höjd orsakar nästan vart femte allvarligt olycksfall bland elektriker. Särskilt vanligt är det att ramla från stegar. Helst ska man använda bockar, ställningar och liftar i stället eftersom det är säkrare än stegar. Måste man använda stege ska man kontrollera att den är hel och använda glidskydd.

Många elektriker upplever även stress på jobbet. Byggtiderna pressas och om det blir alltför stressigt kan det leda till slarv, vilket i sin tur kan öka risken för olyckor.

Eftersom elektriker på byggen ofta vistas i en dammig miljö, riskerar de att andas in skadligt damm. Att byggdamm är farligt beror på att damm från betong innehåller kvarts. Helst ska dammet tas omhand redan där det uppstår, men om det inte går är det nödvändigt att använda andningsskydd.

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Inne i lungorna kan de orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest är förbjudet sedan länge, men det finns fortfarande kvar i äldre byggnader som ska renoveras och kan orsaka problem för bland andra elektriker.

Elen dras ofta i golv och tak, vilket ger påfrestande arbetsställningar, vilket kan leda till belastningsskador. Att arbeta med händerna högt ovanför huvudet en längre tid, eller att sitta på huk en hel dag, kan ge värk i axlar, armar och rygg. Då är det viktigt att ta små korta pauser så att musklerna får vila, och helst byta arbetsuppgifter med varandra så att man får variation.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?
Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.
Fackförbund: Svenska elektrikerförbundet

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivarorganisation: Elektriska Installatörsorganisationen

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket.  Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen.


77% (av 156 läsare) hade nytta av den här informationen

x

Tack för ditt omdöme!

Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken)

Skicka

Tack för din kommentar!

Stäng